Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

pynixsuns
3984 6810 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
pynixsuns
pynixsuns
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
pynixsuns
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique
pynixsuns
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique

August 11 2017

pynixsuns
4522 65a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pynixsuns
7204 a982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaverronique verronique
pynixsuns
Patrzysz mi w oczy jak nigdy nikt
Zwłaszcza gdy w nocy idziemy pić
I lubię gdy jesteś wstawiona i mówisz,
Że chcesz zostać dziś moją żoną i
Zataczasz się, kręcisz gibona,
Powinni nakręcić film o nas,
pynixsuns
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
8863 311d
Reposted frommaking-love making-love viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
Zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem, patrzysz na mnie jakoś ukradkiem i nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie..
jeszcze.
— Pezet, HiFi
pynixsuns
1633 2eb2
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaBeLikeBlair BeLikeBlair
4748 9f09 500
Reposted fromsunlight sunlight viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
5032 260c
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
5809 1787
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
6842 adfd
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viaBeLikeBlair BeLikeBlair
5445 47d5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl