Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

pynixsuns
5602 8c1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2506 a692 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
2500 042f 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns
pynixsuns
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
9158 833a 500
Reposted fromnudes nudes viadancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns
pynixsuns
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
pynixsuns
Łatwo poznać, kiedy działamy wbrew sobie, bo nagle zaczyna nam być smutno, czujemy się niedoceniani, mamy przekonanie, że inni nie wiedzą, jacy jesteśmy naprawdę. Zaczynamy czuć do siebie albo do ludzi żal - o to, że nas nie znają.
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
9520 a2af 500
5865 c558
pynixsuns
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBeLikeBlair BeLikeBlair
pynixsuns
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viaBeLikeBlair BeLikeBlair
4739 e990 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns
2298 58ac 500
Reposted fromposzum poszum viaverronique verronique

September 27 2017

pynixsuns
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl