Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

pynixsuns
pynixsuns
pynixsuns
5846 f788 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRecklessKid RecklessKid
pynixsuns
6691 bfe6 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaRecklessKid RecklessKid
pynixsuns
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viaRecklessKid RecklessKid
pynixsuns
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viaRecklessKid RecklessKid
pynixsuns
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”

March 28 2018

pynixsuns
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
pynixsuns
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viadancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
pynixsuns
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
pynixsuns
pynixsuns
8016 7830
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pynixsuns
8037 fba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pynixsuns
8041 663b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pynixsuns
1584 1067
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 26 2018

pynixsuns
pynixsuns
0957 bba7 500
Reposted fromla-lu la-lu viadancingwithaghost dancingwithaghost
pynixsuns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl